Platební a ubytovací podmínky

Pravidla stanovená pro užívání apartmánů

 • Užívat apartmány a zdržovat se v nich může po dobu pronájmu pouze objednatel a osoby, které jsou uvedené v této objednávce.
 • Uživatelé jsou povinni v apartmánu a v celém objektu dodržovat čistotu, neničit prostory apartmánu a celého objektu a zavazují se nahradit veškeré škody, které v apartmánu či objektu způsobí.
 • V prostorách apartmánů je zakázáno přesunování a přemísťování nábytku, vnášení lyží a snowboardů do prostor celého objektu, chození ve venkovní obuvi a  lyžařských botách mimo vstupní halu v přízemí a přechovávání zvířat.
 • Před hlavním vstupem, kde je nasávání rekuperace (řízené větrání čerstvým vzduchem) a v prostorách apartmánů je přísný zákaz kouření.
 • V domě je nutné dodržovat po 22. hodině noční klid.
 • V případě porušení pravidel stanovených pro užívání apartmánů je majitel apartmánů oprávněn požadovat zaplacení pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Při opakovaném porušení stanovených pravidel je majitel apartmánů oprávněn požadovat zaplacení pokuty i opakovaně nebo přistoupit k vyloučení objednatele z ubytování bez jakékoliv náhrady a úhradu nezaplacených pokut si započíst z kauce poskytnuté objednatelem při příjezdu.
 • Objednatel je povinen při příjezdu předložit občanské průkazy/cestovní pasy všech ubytovaných osob k zápisu do knihy hostů.
 • Objednatel se zavazuje, nebude-li mezi ním a majitelem objektu dohodnuto jinak, po příjezdu zaplatit vratnou kauci ve výši 2.500,- Kč (100,- EUR), která bude sloužit k úhradě případné škody v apartmánu a v celém objektu, která během jeho pobytu majiteli vznikne. Bude-li při předání apartmánů a klíčů při odjezdu objednatele vše v pořádku, bude mu tato kauce v plné výši vrácena, pokud by však byla způsobená škoda vyšší než-li poskytnutá kauce, zavazuje se objednatel doplatit náhradu škody, která byla majiteli v průběhu jeho pobytu způsobena.
 • Objednatel se dále zavazuje po příjezdu zaplatit rekreační poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou, který je majitel povinen uhradit obci na základě místních předpisů.

Platební podmínky

 • Polovinu smluvené ceny za pobyt je objednatel povinen uhradit na bankovní účet majitele apartmánů a to nejpozději do
 • 3 dní od potvrzení objednávky majitelem (dále také jen „rezervační poplatek“). Pokud nebude dohodnutá částka uhrazena ve stanovené lhůtě, objednávka tím pozbývá platnosti.
 • Zbytek ceny za pobyt je objednatel povinen doplatit nejpozději 30 dní před dnem příjezdu na bankovní účet majitele apartmánů pokud tak objednatel neučiní, objednávka se automaticky ruší a rezervační poplatek propadá ve prospěch majitele apartmánu. Zbytek ceny za pobyt je objednatel povinen doplatit nejpozději 30 dní před dnem příjezdu na bankovní účet
 • Pokud objednatel zruší svou objednávku, již uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch majitele apartmánu. Majitel si dále vyhrazuje právo odmítnout po zaplacení ceny za pobyt jakoukoliv změnu ve specifikaci objednávky (např. počet osob, termín pobytu atd.) a odmítnout vrácení již uhrazených peněz.m apartmánů pokud tak objednatel neučiní, objednávka se automaticky ruší a rezervační poplatek propadá ve prospěch majitele apartmánu.
 • Pokud objednatel zruší svou objednávku více, jak 30 dní před termínem příjezdu, již uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch majitele apartmánu, pokud se tak stane méně jak 30 dní před termínem příjezdu, ve prospěch majitele apartmánu propadá nejen rezervační poplatek, ale rovněž již zaplacený zbytek ceny za pobyt
 • Majitel si dále vyhrazuje právo odmítnout po zaplacení ceny za pobyt jakoukoliv změnu ve specifikaci objednávky (např. počet osob, termín pobytu atd.) a odmítnout vrácení již uhrazených peněz.